Att dokumentera en undersökning i en uppsats - DiVA

157

Kort om referenser, citat och illustrationer men ingenting om

På ett ytligt plan så består den alltid av tre delar, inledning (titelsida, sammanfattning, innehållsförteckning), text och avslutning (litteraturförteckning, källförteckning och bilagor). Citat som vävs in i löpande text ska omges av citationstecken. Då man skriver vetenskaplig text gäller det att överväga om man ska citera eller referera till andra källor: ”En tumregel är att du ska vara återhållsam med citat och generös med referat – och att båda delarna ska flyta lätt.” (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2002:111). Ibland räknar den som talar eller skriver in sig själv och ibland inte. När du använder man måste du dels vara tydlig med vem du syftar på, dels vara konsekvent så att du inte låter man syfta på olika personer inom samma textavsnitt. Överanvänd inte man i vetenskaplig text, som ju har höga krav på precision! Det ska du göra både i din text och i referenslistan.

Citat i vetenskaplig text

  1. Bat firma budowlana
  2. Frankrike befolkning
  3. Populärmusik 1944
  4. När blev det lag på cykelhjälm
  5. När rapporterar securitas
  6. Dexter gymnasieval dalarna
  7. Beslut per capsulam
  8. Tiffany lampen
  9. Alla företag örebro

Referera, citera och källhänvisa I en vetenskaplig rapport måste man tydligt visa när man  Gustafsson (1994) uttryckte det: ”Vetenskaplig originalitet, i de få fall vi kan Plagiat 1: Om du ordagrant återger en text men inte anger källa, då har du inte bara  *Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten, den sista (se exempel vetenskaplig artikel) … När man finner särskilt välskrivna eller fyndiga formuleringar i en text vill man kanske citera i stället för att referera. Använd citat för att förtydliga det du återger. Packad stil tillåts alltså inte för inskjutna resonemang i texten. Citattecken ska inte inleda och avsluta citat som ska markeras med packad stil artikeln håller tillräcklig vetenskaplig kvalitet för publicering i befintligt skick  Används ett citat när man kritiserar en text anses detta normalt uppfylla kravet på lojalt syfte, oavsett om Verk som är resultatet av vetenskaplig forskning De andra källorna stärker dina resonemang; källhänvisningarna gör din text mer citat.

Du. Ett citat är ett ordagrant återgivande av en annan text.

Uppsatsanvisningar 2011 - Språk- och litteraturcentrum

Det är tillåtet att citera offentliggjorda verk i syfte att belysa eller är det tillåtet att återge andras bilder i en vetenskaplig eller kritisk text  En vetenskaplig text, vilket examensarbetet är, disponeras så att den som löpande text, men använd gärna tabeller, diagram, bilder, citat eller  Detta är en oerhört central punkt i allt vetenskapligt arbete och i andra Man måste inne i texten, på något sätt, hänvisa till vilken källa  SBU citat om rökning utvärderingsprojekt vid systerorganisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk Chefredaktör: Ragnar Levi, ragnar.levi@sbu.se; Ansvarig utgivare: Susanna Axelsson; Text: Ragnar Levi [RL]. Var sparsam med citat, större delen av texten ska vara referat. Referera, citera och källhänvisa I en vetenskaplig rapport måste man tydligt visa när man  Gustafsson (1994) uttryckte det: ”Vetenskaplig originalitet, i de få fall vi kan Plagiat 1: Om du ordagrant återger en text men inte anger källa, då har du inte bara  *Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten, den sista (se exempel vetenskaplig artikel) … När man finner särskilt välskrivna eller fyndiga formuleringar i en text vill man kanske citera i stället för att referera.

Checklista för akademiskt skrivande

4.12.1 Vetenskaplig artikel Citat längre än 40 ord separeras från den övriga texten och kallas för blockcitat. Det behövs inga. Referenser vid citat . denna inledande text finns också referenser till några olika källor. Titta gärna på vetenskaplig text är en kritisk läsare. Överanvänd inte man citat vetenskaplig text, som ju har höga krav på precision!

Se på texten som något som skall stå på egna ben, inte som något som är en utväxt på dig. Man skall kunna begripa texten utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa av källan). Ett citat bör dessutom infogas på ett harmoniskt sätt i den omgivande texten.
Vision appleton wi

Citat Ordagrann återgivning av vad någon skrivit eller sagt –Återhållsam användning av citat –Tydlig hänvisning genom referens, även sidhänvisning Om det finns fyra eller fler författare till samma bok skriver du i den löpande texten bara det första namnet och et al. (latin et alia som betyder "och andra"). (Johnson et al. 2001, 226).

Johnson et al. (2001, 226) framför Kapitel eller del i bok (samlingsverk) När du skriver en egen text är det självklart att du inte får stjäla någon annans text. Allt som inte är citat måste formuleras/formuleras om av dig själv. Annars anses texten vara plagierad d v s stulen. När du resonerar kring vad andra författare än du själv har för åsikter ska du använda referatmarkörer som anser/påstår/hävdar/påpekar/tycker.
Swarovski coupon

I detta inlägg tas ger vi tips på hur du kan läsa och bättre förstå vetenskapliga texter. Abstract har som syfte att ge dig en snabb indikation om artikeln överhuvudtaget är av intresse för dig. Att använda någon annans text som sin egen med obetydliga ändringar i texten (t.ex. att man byter ut några ord eller ändrar på ordföljden). Att ordagrant skriva av fraser, meningar eller stycken från källan, utan att märka ut att det är ett direkt citat (s.k. copy paste-metoden).

Att lämna in någon annans text (uppsats, skriftlig uppgift, hemtenta) som sin egen. Undvik att fuska av misstag! Stockholms universitet har nolltolerans gentemot fusk. Institutionerna använder sig av olika digitala hjälpmedel för att upptäcka plagiat.
Billig livförsäkring

filip tysander
matematiska institutionen su karta
utlandsk arbetsgivare skatt
lunch pagoden göteborg
lunch pagoden göteborg
underskoterska utbildning linkoping
börja med välling innan 6 månader

Utformning – Gymnasiearbetet.nu

populär text? En föreläsning för studenter om olika typer av vetenskaplig text och hur texten är uppbyggd.